Com calcular els dies de l'any de la data

En el calendari gregorià hi ha 365 dies en un any comú i 366 dies en un any de traspàs. L'any de traspàs és exactament divisible per quatre, excepte els anys que són exactament divisibles per 100. Tanmateix, aquests anys de segle són anys de traspàs si són exactament divisibles per 400.

Si teniu una llista de dates, algunes d'elles són anys comuns i altres són anys de traspàs. Per saber el nombre de dies d'un any en funció de la data, utilitzeu la fórmula següent.

=DIES(DATA(ANY(A2),12,31), DATA(ANY(A2),1,1))+1On A2 és la cel·la amb la data. DATA(YEAR(A2),12,31) retorna l'últim dia de l'any i DATE(YEAR(A2),1,1) retorna el primer dia de l'any.

La funció DAYS retorna el nombre de dies entre dues dates amb la sintaxi següent:

=DAYS(data_final, data_inici)

Si us plau, comproveu com calcular els dies d'un mes pels dies d'un mes.