Com comprovar si un valor és un nombre parell

La funció ISEVEN comprova si un valor és un nombre parell. Quan és un nombre parell, el resultat torna a 'VERTADER' i retorna 'FALSE' quan no és un nombre parell.

Fórmula:

= ISEVEN(valor)Explicacions:

El valor és obligatori, el resultat retorna TRUE quan el valor és un nombre parell o retorna False quan no és un nombre parell.

Precaucions:

Quan el valor és TEXT, el resultat retorna #VALOR! error.

=SEVEN (A2)

La cel·la A2 és el número 1, que és un nombre senar al qual torna ISEVEN(A2). Fals .

=SEVEN (A3)

La cel·la A3 és el número 2, que és un nombre parell al qual torna ISEVEN(A3). És cert .

Descarrega la funció ISEVEN