Com comptar cel·les amb valors inferiors a

Per comptar el nombre de cel·les que contenen valors inferiors a un nombre, podeu utilitzar el funció COUNTIF , que us ajudarà a obtenir el recompte de cel·les que són inferiors a un valor determinat.

Fórmula:

= COUNTIF(Rang, '< nombre')Explicacions:

– L'interval és obligatori, l'interval de cel·les que voleu comptar;

– El número és obligatori, que és el número base.

Precaucions:

La funció COUNTIF pot comptar l'interval de cel·les amb un sol criteri. Quan hi hagi 2 o més criteris, consulteu Funció COUNTIFS .

Exemple: Per comptar el sou de quantes persones són inferiors a 70.256 dòlars

– Interval: columna C (C2:C8)

– '

= Countif(C2:C8; '<70256')
Hi ha 1 persona amb un sou inferior a 70.256 $.

Comptar cèl·lules menys que