Com comptar cel·les amb valors inferiors o iguals a

Per comptar el nombre de cel·les que contenen valors inferiors o iguals a un nombre, podeu utilitzar el funció COUNTIF .

Fórmula:

= COUNTIF(Rang, '<=Nombre')Exemple: Per comptar el sou de quantes persones són inferiors o iguals a 70.256 dòlars

– Interval: columna C (C2:C8)

– '<=Nombre' (criteri): cel·les amb un valor inferior o igual a '70256'

= COUNTIF(C2:C8; '<=70256')
Hi ha 3 persones que tenen el sou inferior o igual a 70.256 dòlars.

Comptar cel·les inferiors o iguals a