Com comptar cel·les amb valors superiors o iguals a

Per comptar el nombre de cel·les que contenen valors superiors o iguals a un nombre, podeu utilitzar el funció COUNTIF .

Fórmula:

= COUNTIF(Rang, '>=Nombre')Exemple: Per comptar quantes persones tenen el sou superior o igual a 70.256 $

Per comptar les cel·les amb valors superiors o iguals a '70256' a la columna C.

– Interval: columna C (C2:C8)

– '>=Nombre' (criteri): cel·les amb un valor superior o igual a '70256'

= Countif(C2:C8; '>=70256')
Hi ha 6 persones amb un sou superior o igual a 70.256 dòlars.

Comptar cel·les superiors o iguals a