Com comptar les cel·les que estan en blanc

Funció COUNTIF | Funció COUNTBLANK

Per comptar el nombre de cel·les en blanc, podeu utilitzar el funció COUNTIF o el Funció COUNTBLANK .

1. Funció COUNTIFFórmula:

= COUNTIF(Interval, '')

Explicacions:

– L'interval és obligatori, que serà l'interval de cel·les que voleu comptar;

– Cal un '' en blanc.

Precaucions:

No hi ha espai entre cometes (''), en cas contrari, obtindreu errors.

Exemple 1: per comptar quantes cel·les en blanc a la columna A.

– Interval: Columna A (A2:A8)

– '' en blanc (criteri): cometes ''.

= COMPTARSI(A2:A8,'')
Hi ha 2 cel·les en blanc a la columna A.

2. Funció COUNTBLANK

També podeu utilitzar la funció COUNTBLANK per comptar cel·les en blanc.

Fórmula:

= COUNTBLANK (interval)

Exemple 2: per comptar cel·les en blanc a la columna A

=COUNTBLANK(A2:A8)
Hi ha 2 cel·les en blanc a la columna A.

Baixeu Count Blank Cells