Com utilitzar la funció ATAN2

La funció ATAN2 retorna l'arctangent, o tangent inversa, de les coordenades x i y especificades.

Fórmula:

=ATAN2(x_num, y_num)Explicacions:

  • X_num és obligatori. La coordenada x del punt.
  • I_num és obligatori. La coordenada y del punt.

Descàrrega: Funció ATAN2