Com utilitzar la funció COUNTIFS

La diferència entre COUNTIFS i COUNTIF és aquesta funció COUNTIF compta cel·les amb un sol criteri, mentre que COUNTIFS pot comptar cel·les amb un o diversos criteris.

Fórmula:

= COUNTIFS(Rang 1, Criteri 1, Interval 2, Criteri 2...)Explicacions:

– Cal l'interval 1, que és el primer interval de dades que cal comptar;

– Cal el criteri 1, que pot ser un número, una cadena de text, una expressió o una referència de cel·la;

– Interval 2: és opcional, que és el segon interval de dades que cal comptar;

– Criteri 2: és opcional, que pot ser un número, una cadena de text, una expressió o una referència de cel·la.

– Podeu afegir altres parells d'interval/criteri, però el nombre màxim de parells d'interval/criteri és 127.

Precaucions:

Cada interval ha de tenir el mateix nombre de files i columnes que el primer criteri d'interval, en cas contrari, obtindreu el resultat incorrecte '#VALUE!'.

Exemple 1: Per comptar quantes persones tenen les lletres 'en' al primer nom i han guanyat menys de 100.000 dòlars.

– Interval 1: columna A (A2:A9)

– Criteri 1: el primer nom té les lletres 'en'

– Interval 2: columna C (C2:C9)

– Criteri 2: '<100.000 $'

=COMPTARSI(A2:A9,'* en* ', C2:C9,'<$100.000') Hi ha 1 persona amb les lletres 'en' al primer nom amb ingressos inferiors a $100.000.

Funció COUNTIFS