Com utilitzar la funció DECIMAL

La funció DECIMAL converteix un nombre en decimal amb la base donada.

Fórmula:

=DECIMAL(text, radix)Explicacions:

El text és obligatori, la representació textual d'un nombre.

Es requereix radix, que és la base donada, ha de ser un nombre enter.

Precaucions:

El radi ha de ser major o igual a 2 i menor o igual a 36.

Una base superior a 10 utilitza els valors numèrics 0-9 i les lletres A-Z segons sigui necessari.

Descarrega: Funció DECIMAL