Com utilitzar la funció LN

La funció LN retorna el logaritme natural d'un nombre.

Fórmula:

=LN(nombre)Explicacions:

El nombre és obligatori, que és un nombre real positiu.